Política de privacitat

1. Política de privacitat i protecció de dades

Finalitat
En Fundació Bromera per al Foment de la Lectura (FBFL) es tracten les dades que li faciliten les persones interessades per tal de gestionar l'enviament de la informació que li sol·liciten i prestar-los els serveis que li són encomanats.

En FBFL no s’elaboren perfils comercials d'acord amb la informació sol·licitada sense el seu consentiment, per la qual cosa se li informa que no es prenen decisions automatitzades.

Conservació de les dades
Les dades personals proporcionades es conserven mentre es manté la relació entre FBFL i les persones interessades.

Legitimació
La base legal per al tractament de les seues dades és la gestió i actualització de la informació sol·licitada per l'interessat, així com la prestació dels serveis contractats i sol·licitats pel client o l'interessat.

La informació facilitada per FBFL i la prestació dels seus serveis a les persones interessades i clients està basada en el consentiment sol·licitat prèviament i acceptat pels interessats i usuaris.

Destinataris
Les dades dels clients es comuniquen únicament després de la informació i acceptació per a la prestació del servei, així com si fora necessari a empreses del grup i col·laboradors, a l'encarregat del tractament d'aquelles entitats amb les quals siga necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei abans esmentat o atendre la sol·licitud d'informació.

Procedència
Les dades personals que es tracten en FBFL procedeixen de les sol·licituds i / o dels formularis facilitats pels interessats.

Les categories de dades que es tracten són:
- Dades d'identificació.
- Adreces postals o electròniques.
- Informació addicional facilitada per l'interessat o interessada.
- Número de telèfon facilitat per a avisos.
- No es tracten dades que siguen susceptibles d’una especial protecció.

2. Tractament de dades i drets
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal i segons el que regula el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les dades facilitades pels interessats són incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de Fundació Bromera per al Foment de la Lectura (des d'ara FBFL), amb domicili a Parc Empresarial El Pla, Av. Areners s/n, 46600 Alzira, Espanya i CIF/NIF nombre G97175509, amb la finalitat de poder atendre, gestionar i donar seguiment a les seues consultes i peticions.

En compliment de la normativa vigent, s’informa que les dades són conservades durant el termini legalment establert.

Per això FBFL tracta les seues dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per aquesta raó que es compromet al tractament confidencial i a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimesquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal pot exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seua petició a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través del correu electrònic: lectura@fundaciobromera.org.

Es recorda a l’interessat o interessada que per a qualsevol reclamació es pot adreçar a l'Autoritat de Control competent.

FBFL no cedeix ni comunica a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l'interessat, excepte en el cas que la comunicació siga necessària per a la prestació del servei que el destinatari haja sol·licitat, així com també en aquells casos legalment previstos.

Legislació i jurisdicció aplicable
Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris i interessats, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot allò exposat fins ara i ho accepten voluntàriament.